About AEC

ผลแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ของกรมประชาสัมพันธ์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลแข่งขันการตอบปัญหาอาเซ
 

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ วิภาวดี กรุงเทพฯ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 (7th ASEAN QUIZ ) ที่จัดโดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งตอบปัญหาอาเซียนในระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
 
การแข่งขันในครั้งนี้ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15 - 17 ปี (นับถึงวันจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค) จากตัวแทนทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก) ภาคใต้ (โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง) ภาคตะวันออก (โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย) และภาคกลาง (โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร) ภูมิภาคละ 3 คน ตัวแทนจากภาคต่าง ๆ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนมาแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ทั่วประเทศพร้อมกัน โดยความร่วมมือของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 7 (7th ASEAN QUIZ) ระดับประเทศในครั้งนี้ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ผู้ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
 
กรมประชาสัมพันธ์จะนำเทปการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับประเทศครั้งนี้เผยแพร่ในช่วงสัปดาห์การครบรอบวันอาเซียนของปีนี้ทางสถานีวิทยุุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 - 14.55 น. และทาง NBT World ในวันที่ 8 และ 13 สิงหาคม เวลา 14.00 - 14.55 น.
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก