About AEC

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ASEAN QUIZ)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซีย
 

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN COCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมการเป็นพลเมืองอาเซียน ให้เกิดในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก เป็นการสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15 - 17 ปี (นับถึงวันจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค) เข้าร่วมทดสอบการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน โดยจัดสอบพร้อมกันทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียน จากทั้ง 5 ภูมิภาค ๆ ละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบเกมโชว์ ซึ่งทีม ที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ต่อไป สำหรับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
 
กรมประชาสัมพันธ์จะนำเทปบันทึกการแข่งขัน ASEAN Quiz เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งตรงกับ "วันอาเซียน” ต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก