About AEC

ก.แรงงานเตรียมกำลังคนรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.แรงงานเตรียมกำลังคนรอง
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐภาคเอกชน นำโดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่อง การส่งเสริมและยกระดับแรงงานไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย Thailand 4.0 โดยได้เสนอประเด็นให้กระทรวงแรงงานพิจารณา ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน อาทิ ชนกลุ่มน้อย บุคคลไร้สัญชาติ มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานภาคเกษตรกรรม และผู้สูงอายุ เป็นต้น ความต้องการแรงงานและการพัฒนาประสิทธิภาพมาตรฐานฝีมือ นโยบายอำนวยความสะดวกคนเข้าเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และเรื่องอื่นๆ อาทิ การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่อง "ประชารัฐ” กระทรวงแรงงานถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะเพิ่มบทบาทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับการทำงานของกระทรวงแรงงาน ไปสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนถึงระดับ Brainpower ซึ่งทุกขั้นตอนของการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดโดยนำแนวทางประชารัฐเข้ามากำหนดทั้งขั้นตอนการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประเมินผล การปรับแผนปรับยุทธศาสตร์ โดยทุกกระบวนการทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นหุ้นส่วนของกันและกัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขั้นและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อประชุมติดตามการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับแรงงานไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย Thailand 4.0 พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะทุกสัปดาห์
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก