About AEC

เดินหน้ายกระดับสินค้ามรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขานรับนโยบายไทย 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เดินหน้ายกระดับสินค้ามรด


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรม ว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีทุนวัฒนธรรมหลากหลายสามารถนำไปต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับประเทศเหมือนกับที่ทั่วโลกทั้งประเทศในแถบเอเชียและยุโรป โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเริ่มจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ผ้าไทยแฟชั่น มวยไทย และเทศกาลในระดับโลก
 
ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นหัวใจและกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยไทยสามารถนำทุนดังกล่าวไปสร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนกับต่างชาติพร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมกับการพัฒนาสินค้า และบริการ พร้อมเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ มีจิตสาธารณะ รวมทั้งจัดเวทีภาครัฐเอกชนเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก