About AEC

รมว.ยุติธรรม เดินหน้าปราบยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ “แม่น้ำโขงปลอดภัย”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ยุติธรรม เดินหน้าปรา
 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามคำเชิญของพลโท จ่อ ส่วย (H.E Lt. Gen. Kyaw Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีพลโท เย อ่อง (H.E. Lt Gen. Ye Aung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ดร.มิ้นท์ ทวย (H.E. Dr. Myint Htwe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้การต้อนรับ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้หารือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย โดยสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 3 ปี (2559-2561) ทั้งการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และการสกัดกั้นยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้ออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยปราบปรามยาเสพติดเมียนมา ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุน โดยขอให้จัดทำเป็นแผนความช่วยเหลือต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี ให้ครอบคลุมทั้งด้านการสืบสวน ปราบปราม สกัดกั้น ตรวจพิสูจน์ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขยายความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ การสนับสนุนโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ในเมียนมาที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน และแนวนโยบายของประเทศไทยต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก UNGASS 2016 รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานร่วมกัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก