About AEC

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การประชุมคณะกรรมการนโยบา
 

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีเอกชนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก ตราด หนองคาย เชียงราย สงขลา สระแก้ว กาญจนบุรี และมุกดาหาร) จำนวน 39 โครงการรวม 7,200.52 ล้านบาท โดยผ่านการอนุมัติแล้ว 10 โครงการแรงงานกัมพูชาและแรงงานเมียนมาสามารถเข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ ตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้แล้วโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2559-2562 การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มุกดาหาร ตราด และหนองคาย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบกลาง 2,165 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบตามแผนงานบูรณาการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6,168 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2560 ขอรับจัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3,355 ล้านบาท ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (พื้นที่บริเวณชุมชนไม้รูด) และโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 
โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไปรวมทั้งมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้พื้นที่ราชพัสดุที่จัดหาไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในส่วนพื้นที่แปลง 440-0-09 ไร่ เป็นจำนวนประมาณ126 ไร่เพื่อดำเนินโครงการสถานีขนส่งผู้โดยสารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร โดยให้ตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของพื้นที่กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้งบประมาณของหน่วยงานโดยเน้นการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ตามกฎระเบียบของกรมธนารักษ์ต่อไป
 
พร้อมกันนี้มีมติเห็นชอบผังการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ซึ่งจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เพื่อการราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการและอื่นๆ พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เพื่อการศุลกากร โดยที่ประชุมเน้นจัดพื้นที่เพื่อการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลักเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางถนนลาดยางเลียบขอบพื้นที่โครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จาก กม.ที่ 1+275 ถึง กม. 4+100 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก