About AEC

รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม AEM ผลักดันแผนงานอาเซียนและการเจรจา RCEP

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม A
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรกหลังจากที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดย AEM จะร่วมกันกําหนดแผนงานใน 10 ปีข้างหน้า และจะรับรองเอกสารสําคัญ 21 ฉบับ เช่น การรับรองแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี การรับรองกรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 ที่จะใช้ ติดตามผลความสําเร็จของการทํางาน การรับรองเรื่องที่ลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้ให้ความสําคัญอันดับต้น ประกอบด้วย แนวทางความร่วมมือด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า การควบคุมดูแลความปลอดภัยของ อาหาร การขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ และการพัฒนาและความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
นอกจากนี้ AEM จะรับรองเอกสารร่วมกับประเทศนอกอาเซียนด้วย ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 10 ปี ขอบเขตการทบทวนความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความร่วมมือด้านการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใสและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากการรับรองเอกสารต่าง ๆ ในการพบกันครั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบ Tariff Finder ซึ่งเป็นระบบค้นหาข้อมูลภาษีของประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งการเปิดตัวระบบ ASEAN Solutions and Settlements for Investments, Services and Trade (ASSIST) ซึ่งเป็นระบบที่เปิดให้ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในอาเซียน สามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม AEM ยังจะได้หารือร่วมกันว่าจะผลักดันให้การเจรจา RCEP สรุปผลได้ในปีนี้ตามที่ผู้นําได้ประกาศไว้ได้อย่างไร ซึ่งในครั้งนี้ AEM จะพบกับรัฐมนตรีของประเทศ +6 (ได้แก่จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย) ด้วย ทั้งนี้ ในช่วงการประชุม AEM จะได้ร่วมหารือกับภาคเอกชนของอาเซียน รวมทั้งภาคเอกชนของญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐฯ แคนาดา เป็นต้น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุน และนําไปปรับปรุงระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุนต่อไป
 
ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 9.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 22 ของการค้าไทยกับทั่วโลก ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนําเข้าสําคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก