About AEC

ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูน
 

การจัดการฝึกร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบร่างระเบียบปฏิบัติประจำของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และศูนย์ประสานงานนานาชาติ ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น
 
พื้นที่การฝึกร่วมฯ แบ่งพื้นที่เป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย
1.พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 มีจำนวน 4 สถานีฝึก ประกอบด้วย 1) สถานีอาคารถล่ม 2) สถานีพื้นที่ถูกตัดขาด 3) สถานีพื้นที่ตั้งค่ายผู้ประสบภัย และ 4) สถานีพื้นที่สารเคมีรั่วไหล
2.พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นสถานีการอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศ
3.พื้นที่เกาะสีชัง เป็นสถานีการอพยพผู้ประสับภัยทางทะเล
 
การจัดการฝึกร่วมฯ AM-Hex 2016 จะทำให้กระทรวงกลาโหม ได้ทดสอบขีด ความสามารถและการปฏิบัติการของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้ กห. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก