About AEC

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
 

นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในอุตสาหกรรมและประมงทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ส่วนแรงงานต่างด้าวในธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำได้ขยายระยะเลาการจดทะเบียนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะเป็นสื่อของรัฐได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานเพื่อนบ้านที่มาทำงานในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนในพื้นที่และกัมพูชา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในหน่วยรับชอบให้เกิดประสิทธิภาพ
 
นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบให้สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน โดยเลือกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานจำนวนมาก โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆในจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ ข่าวสารเรื่องแรงงาน การตอบปัญหาชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการเสวนาบนเวที ในหัวข้อ "แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งอาเซียน" ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสระแก้ว นายด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ และตัวแทนผู้ประกอบการ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ความถี่ 103.25 มฮ. เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงไปยัง สวท. 4 สถานี ในพื้นที่ภาคตะวันออก อีกด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก