About AEC

รมช.ศึกษาธิการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมช.ศึกษาธิการประชุมขับเ
 
 
เพื่อชี้แจงแนวทางเป้าหมายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อรองรับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องเน้นความพร้อมด้านภาษาและทักษะอาชีพ พิจารณาความต้องการของผู้ประกอบการและสังคม รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้รอบตัว ส่วนกระบวนการขับเคลื่อนต้องมีการสำรวจสภาพและความพร้อมของสถานศึกษา ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนจะต่อยอดไปสู่การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อไป
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวด้วยว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดีขึ้นมาก วัดได้จากผลคะแนน O-Net ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาฯ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การประชุมวันนี้ (21 ก.ค.2559) เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส หอการค้าจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ได้รายงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก