About AEC

จ.สระแก้ว-จ.บันเตียนเมียนเจย กัมพูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ.สระแก้ว-จ.บันเตียนเมีย
 

จังหวัดบันเตียนมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา พระครูวิสุทธิ์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่-บ้านด่าน นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทยและพระอาจารย์ ลึกซี รองเจ้าคณะอำเภอโอโจรว นายอุม เรียไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย นายซาน เซียนโฮ นายอำเภอโอโรจวและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา” ซึ่งมีการถวานเทียนพรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม 2 แผ่นดินและการถวายกองผ้าป่า
 
จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียนเมียนเจย มีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายกันและการนับถือศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและเป็นการสสร้างความร่วมมือด้านศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้น โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อมิตรภาพที่ดีงามระหว่างประเทศต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก