About AEC

ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-
 

โอกาสนี้นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการที่นครศรีธรรมราช เป็นเมืองใหญ่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ขึ้น โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เพิ่มการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้สูงขึ้น และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ "ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง” จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ และเทศบาลเมืองทุ่งสงจะนำรายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
 
โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ก่อสร้างบนเนื้อที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 85.43 ไร่ หมวดศิลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลกลุ่มจังหวัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และงบเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB ทำการสำรวจ ศึกษาออกแบบ และก่อสร้างถนน สร้างราง อาคาร เครื่องชั่งลานคอนเทนเนอร์มาตามลำดับในเริ่มแรก เปิดในรูปแบบ เป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดเล็ก เฟส 1 ในลักษณะคอนเทนเนอร์ ยาร์ด (Container-yard) มีบริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการเก็บตู้คอนเทนเนอร์ มีภาคเอกชนจำนวนมากมาติดต่อใช้บริการขนส่งสินค้า มีกำหนดเปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง อย่างเป็นทางการในวันนี้ (13 ก.ค. 59) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาคต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก