About AEC

ครม.เห็นชอบต่อร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ที่ สปป.ลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบต่อร่างเอกสาร
 

ร่างแถลงการณ์ 7 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49
2. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการความเคลื่อนไหวข้ามแดนของอาชญากร
4. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
5. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล
6. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของคาบสมุทรเกาหลี
7. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 
ร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – จีน ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – อินเดีย ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก