About AEC

ทส. จัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ทส. จัดประชุมระดับภูมิภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน ณ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและรายงาน
 
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก