About AEC

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิ GSP ให้แก่สินค้าไทยจำนวน 12 รายการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิ GSP
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการทบทวนโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558 สหรัฐฯ ได้ผ่อนผันการระงับสิทธิ GSP ตามคำร้องขอผ่อนผันของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร โดยแยกเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณีสินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐฯ เกินร้อยละ 50 แต่มูลค่าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากทั่วโลกในแต่ละรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งในปี 2558 กำหนดไว้ที่ 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้สินค้าไทยได้รับการผ่อนผันจำนวน 11 รายการ เช่น ดอกกล้วยไม้สด อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เมล็ดถั่วหรั่งที่ใช้เพาะปลูก ทุเรียนสด มะละกอตากแห้ง และตระกร้าจับปลาทำจากไม้ไผ่ เป็นต้น ส่วนกรณีที่ไทยได้รับการผ่อนผัน คือ สินค้าหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้ำมะพร้าว
 
สหรัฐฯ ได้กำหนดเพดานมูลค่านำเข้าในปี 2558 ไว้ที่ 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเข้าจากไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 174.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกินจาก CNL ที่สหรัฐฯ กำหนด แต่จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ยื่นคำร้องต่อสหรัฐฯ ทำให้สหรัฐฯ พิจารณาคงสิทธิ GSP สินค้าดังกล่าวโดยจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า การที่ไทยไม่มีรายการสินค้าใด ๆ ที่ถูกตัดสิทธิ GSP ในการทบทวนโครงการ GSP สหรัฐฯ ประจำปี 2558 ส่งผลให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ จะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการเช่นเดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกจึงควรเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิ GSP ที่ไทยยังคงได้รับให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก