About AEC

ก.วิทย์ฯจับมือสถานทูตอังกฤษ เปิดเวทีให้นักวิจัยนำพาธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.วิทย์ฯจับมือสถานทูตอัง
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดงาน Newton UK-South East Asia Innovation Leadership Conference สัมมนาและแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของผู้ได้รับทุน จากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships Programme (LIF) เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การต่อรองเจรจาธุรกิจ การต่อยอดผลงานวิจัยกับนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเป็นการขยายเครือข่ายวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน
 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด "ประเทศไทย 4.0” ด้วยการยกระดับและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีความได้เปรียบ ให้ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ไปสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) มีเป้าหมายหลัก คือ การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับรายได้ต่อหัว (GNP per capita) จาก 5,438 เหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบัน เป็น 12,616 เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2.32 เท่า ซึ่งหากประเทศไทยยังคงพึ่งพิงการผลิตในอุตสาหกรรมดั้งเดิมต่อไป เราจะไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้
 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามแนวคิด "ประเทศไทย 4.0” จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าการส่งออกของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ให้เติบโตมากกว่าการเติบโตจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม ที่เริ่มชะลอตัวลง กล่าวคือ "ทำน้อยได้มาก” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความสำคัญและรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาทั้งส่วนของนักวิจัยและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยได้มีนโยบายด้านการยกเว้นภาษี 300% ของค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนา สำหรับผู้ประกอบการการยกเว้นภาษีสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ที่ทำงานในอุตสาหกรรม S -Curve ใหม่ การยกเว้นภาษีให้กับสตาร์อัพ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน หรือ Talent Mobility เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้โดยจูงใจให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและ สถาบันวิจัยของรัฐสามารถไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน ซึ่งโครงการ LIF นี้ เป็นโครงการที่ดีที่นักวิจัยมีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เครือข่ายวิจัยอาเซียน อันจะทำให้ประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก