About AEC

รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมประชุม JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมประช
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคมนี้ ณ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีไทย-เมียนมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ จะสานต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าไทยกับเมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงการผลักดันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่จะช่วยสร้างงานและโอกาสให้ชาวเมียนมา
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้จะมีการหารือแนวทางความร่วมมือที่สำคัญเพื่อตั้งเป้าหมายการค้าให้ได้ 10,000 - 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2560 อาทิ การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา/การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของเมียนมาสำหรับนักลงทุนไทย/การผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทางถนนไทย-เมียนมา/การสนับสนุนการพิจารณายกระดับ/เปิดด่านถาวรเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน/การผลักดันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ให้มีความคืบหน้าและผลเป็นรูปธรรม และการจัดทำโครงการเส้นทางสายผ้าทอไทย-เมียนมา เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนสองฝ่าย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก