About AEC

JICA พร้อมอนุมัติโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามพื้นที่ชายแดนเมียนมาและลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

JICA พร้อมอนุมัติโครงการ
 

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ (๓๐ มิ.ย. ๕๙)
 
นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มีความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Project on Capacity Development on Assisting Victims of Trafficking in the Greater Mekong Sub – Regional Countries) หรือ โครงการ CM4TIP เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของกลไกการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย โดยเน้นพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย พะเยา และอุบลราชธานี และพื้นที่ติดต่อตามแนวชายแดนเมียนมา และลาว
 
นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก หลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ JICA ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย ๗ โครงการหลัก และโครงการย่อยตามพื้นที่เป้าหมายบริเวณแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายกับประเทศเมียนมา และจังหวัดอุบลราชธานีกับ สปป. ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นายฺฮิโรโอะ ทานากะ ผู้อำนวยการ JICA ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย JICA เห็นว่า การปราบปรามผู้กระทำความผิด และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ JICA ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตามแนวชายแดนที่เป็นช่องทางเสี่ยงจะช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อทำให้โครงการ CM4TIP ประสบความสำเร็จ
 
"การสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เข้มแข็งและกลมกลืน (Harmony) สามารถสร้างความสุข (Happiness) และสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity) จะลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการดำเนินโครงการ CM4TIP” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก