About AEC

ททท. นำโมเดลประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ใช้ ทำแผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ททท. นำโมเดลประเทศไทย 4.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2560 หรือ TAT Action plan ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดขอนแก่น ว่า การประชุมในวันนี้เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางความร่วมมือด้านการตลาด ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการขับรถซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะเป็นเมืองมรดกโลก รวมถึงการเสนอการเพิ่ม วัดคูหาสวรรค์ จ.ยะลา ให้เป็นมรดกโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ ในส่วนของการบูรณาการร่วมกัน หรือ การสานพลังประชารัฐ นั้น จะมีการต่อยอดโครงการ Amazing thai taste และการเร่งจัดทำการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ด้านการบริหารจัดการจะบูรณาการตามแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการส่งเสริม เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ให้มีมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเดินทางเข้ามามากขึ้น ทั้งนี้ ยืนยันว่าในปีหน้า (2560) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยว
 
นอกจากนี้ ยังมีแผนในการนำกลยุทธ ประเทศไทย 4.0 ที่เป็นนโยบายของภาครัฐ มาประยุกต์ใช้ในภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่สำคัญต้องมาจากภายในประเทศเป็นหลัก จึงจะมีความยั่งยืน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก