About AEC

นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด์ 4.0” จะต้องเกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0” ว่า ได้นำแนวทางประชารัฐมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันคือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้กำหนด 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตรกรรม กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ไทยมีศักยภาพ เป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ดังนั้นต้องพัฒนาทุกกลุ่มให้เกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ส่วนวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Start-up) ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจและดึงนักลงทุน นักการตลาด นักวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาลงทุน และทำงานในเมืองไทย นำองค์ความรู้และเทคโนโลยี สมัยใหม่มาเพิ่มศักยภาพให้นักลงทุนหน้าใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางภาษีให้ทันสมัย เป็นสากล รองรับการเติบโตของ Start-up ให้เป็นไปตามกระแสของโลกในปัจจุบัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก