About AEC

การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การเดินทางเยือนประเทศไทย
 

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 พร้อมด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 13 กระทรวงสำคัญที่กำกับดูแลงานด้านการต่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แรงงาน ความมั่นคง การค้าและการลงทุน พลังงาน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง นายก
 
รัฐมนตรี สปป.ลาว พร้อมภริยาและคณะ จะเดินทางมาถึงประเทศในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยในช่วงเย็นของวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ภริยา และคณะ ณ วังสระประทุม ในช่วงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายทองลุน สีสุลิด มีกำหนดหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นที่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหยิบยกหารือ ได้แก่
1) ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
3) ความร่วมมือด้านแรงงาน
4) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน และ
5) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น
 
นอกจากนี้ สองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว มีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากนั้น นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว จะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "สปป.ลาว สู่อนาคตการพัฒนา” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบเหรียญตรามิตรภาพแก่กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพอีกด้วย
 
การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายทองลุน สีสุลิด ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโอกาสที่สองฝ่ายจะสร้างความคุ้นเคยและกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำ และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาวต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก