About AEC

เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศา
 

นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เรียกประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ที่เรียกย่อๆ ว่า IMT-GT โดยเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย มาตั้งแต่ปี 2536 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี มีการประชุมในหลายระดับ เพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือระหว่างกันในระหว่างประเทศสมาชิก
 
ทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมา โครงการต่างๆ ได้มีการนำเสนอจากหน่วยงานหลักที่ดำเนินการใน 1 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านฮาลาล และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมามีหลายโครงการที่มีความคืบหน้า ได้แก่ โครงการศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง (CDC) โครงการเมืองสีเขียว (Green City) และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวด้วยว่า ในส่วนของข้อเสนอโครงการที่ควรดำเนินการในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ (พ.ศ.2560-2564) คือ ควรเน้นศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ที่จะดึงดูดนักลงทุน หรือนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ก่อให้เกิดโครงการที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย ทั้งในด้านการค้าการลงทุนที่มีเป้าหมายในการเน้นการสร้างความร่วมมือ และผลักดันเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อรองรับประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก