About AEC

ไทยเตรียมวางกรอบจ้างผู้ประสานงานภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเตรียมวางกรอบจ้างผู้ป
 

คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดเงื่อนไขให้ อัตราส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว กัมพูชาตามความจำเป็นเหมาะสม ให้เอกชนที่มีลูกจ้าง 100 คน จ้างได้ไม่เกิน 1 คน พร้อมปลดล็อคบุคคลไร้สัญชาติไทย พื้นที่สูงได้ทำงานทุกประเภท เตรียมออกร่างประกาศสำนักนายกฯ เข้า ครม.พิจารณา
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีกรมการจัดหางาน ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอเรื่องการกำหนดงานตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 สามารถทำได้ ซึ่งลักษณะงานจะให้ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานได้เข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานและเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพไม่เกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีเงื่อนไขอัตราส่วนการจ้างคนต่างด้าวสามารถทำงานกับนายจ้างสำหรับภาคเอกชน 100 คน ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 1 คน ส่วนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจให้พิจารณาจ้างตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยกรมการจัดหางานจะจัดหลักสูตรอบรมเรื่องการทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา โดยจะรับสมัครผู้ประสานงานด้านภาษาที่เป็นคนไทยก่อนหากไม่มีคนไทยทำจะให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม. (กลุ่มบัตรชมพู) และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU ได้ทำงานตำแหน่งดังกล่าว ส่วนอัตราค่าจ้างนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 
ทั้งนี้หลังจากที่ประชุมเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปกรมการจัดหางาน จะนำร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและเสนอกฤษฎีกาพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก