About AEC

พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่วมทุนธุรกิจบริการไทย-จีน เป็นช่องทางขยายการลงทุน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจจีนยังประสบกับอุปสรรค ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ แต่ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 0.45 โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 5.9 เนื่องจากโครงสร้างอุตสาหกรรมจีนกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคและอุปกรณ์ ที่ยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และ 8.5 ตามลำดับ ขณะที่การลงทุนสินทรัพย์ถาวรช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ เติบโตร้อยละ 9.6 ต่ำกว่าระดับการขยายตัวร้อยละ 10.5 เนื่องจากการลงทุนของเอกชนชะลอตัว และกำลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปีนี้จีนยังรักษาระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ให้ได้ร้อยละ 6.5 - 7
 
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ควรหาโอกาสร่วมลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเภทไฮเทคโนโลยี เช่น การศึกษาสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำระบบไปปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไทย หรือร่วมทุนธุรกิจบริการกับผู้ประกอบการจีน เช่น ธุรกิจอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการมีบุตร หรือธุรกิจนวดแผนไทยให้ผู้สูงวัยในจีน เป็นต้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก