About AEC

เปิดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 2

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เปิดประชุมนานาชาติระเบีย
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 2 เรื่อง "เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน " World Heritage Gateway for Tourism, Trade and Investment" ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 โดยมีการเปิดเวทีแห่งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการประเทศไทยกับนักธุรกิจต่างชาติ นอกจากนั้นมีการศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อสัมผัสถึงศักยภาพของธุรกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก
 
สำหรับการประชุมมุ่งเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Laos PDR-Indochina-Myanmar Route) ที่เป็นดินแดนแห่งมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang - lndochina - Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) ซึ่งทุกภาคส่วนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย แขวงหลวงพระบาง, แขวงไซยะบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง, รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ร่วมกันเปิดระเบียงเศรษฐกิจนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา ครอบคลุมถึงความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก