About AEC

ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหา
 

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหา และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลับลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
 
 กรอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและใช้เป็นกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มี 6 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา มีดังนี้
 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
2) เพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง
3) เสริมสร้างและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนกัมพูชา
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
5) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
6) ในการดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศจะคำนึงถึงหลักการของอำนาจอธิปไตยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับจังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก