About AEC

20 ปี ไทยตั้งเป้าเป็น 1 ใน 3 ชาติผู้นำด้านสาธารณสุขของเอเชีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

20 ปี ไทยตั้งเป้าเป็น 1
 
 
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข สำหรับกลุ่มวิชาชีพพยาบาล ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข กำหนดแผนเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 ดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน และระยะที่ 4 เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2.ระบบบริการ 3.การพัฒนาคน และ4.ระบบบริหารจัดการ
 
นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ได้ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือนใน 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข สำหรับปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ พบว่าเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ความเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา การขยายบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) นโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค (Medical Hub) ถูกดึงตัวจากภาคเอกชน แผนแม่บทชายแดนพื้นที่พิเศษ การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ทำให้มีภาระงาน เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพบริการ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก