About AEC

กรมอาเซียนและ AICHR ชวนนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่มาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมอาเซียนและ AICHR ชวนน
 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะจัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 คน จะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ในเดือนกันยายน 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย ส่วนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนเมื่อปี 2558 จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมสมัครการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทร. 0 2141 3930 , 0 2141 3922 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0 2230 5000 ต่อ 14333 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th หรือ www.mfa.go.th/asean
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก