About AEC

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ไทย-เมียนมา พัฒนาดาราศาสตร์อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่
 

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย- เมียนมาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ สร้างความตระหนัก การศึกษาและค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร และขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างสองประเทศ รวมถึงพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ความร่วมมือดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในกลุ่ม CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อผลักดันการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาค และยังช่วยเพิ่มบทบาทของเมียนมาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคด้วย
 
สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้สำนักงานเพื่อการพัฒนาดาราศาสตร์ ภายใต้การกำกับของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาดาราศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมาได้จัดการอบรมฯ ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และครั้งต่อไปเตรียมลงนามความร่วมมือและอบรมทางดาราศาสตร์ที่ประเทศเวียดนามประมาณเดือนกรกฎาคมนี้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก