About AEC

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การประชุมคณะกรรมการความร
 

จังหวัดน่านจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10 ระหว่างจังหวัดน่าน กับ แขวงไชยบุลี สปป.ลาว เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยคณะกรรมการฝ่ายไทย นำโดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฝ่ายลาว นำโดย ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและเป็นประธานร่วม
 
ในที่ประชุมได้ผลัดเปลี่ยนทบทวนการปฏิบัติตามบทบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมในปีที่ผ่านมา ที่แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และผลของความร่วมมือระหว่างแขวงและจังหวัดทั้งสองฝ่ายรับทราบว่า ความร่วมมือไทย-ลาว ลาว-ไทย ระหว่างจังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี มีความสงบเรียบร้อยดี การไปมาหาสู่ การแลกเปลี่ยนค้าขาย การท่องเที่ยว การร่วมมือด้านสาธารณสุข การเข้าร่วมงานบุญประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประชาชนได้มีการพัฒนาดีขึ้น เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างทันการณ์
 
โดยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีความร่วมมือ 7 ด้าน ประกอบด้วย ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดน่าน-แชวงไชยะบุลี ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนไทย-ลาว ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก ชายแดน ความร่วมมือในกรณีบุคคลแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก