About AEC

ธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “ออมสินโลก”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพ
 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "ออมสินโลก” WSBI Annual Meetings 2016 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยจะมีตัวแทนธนาคารออมสินจากประเทศต่าง ๆ กว่า 110 แห่งจาก 80 ประเทศ เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "Banking in the 21st Century” ซึ่งทางธนาคารออมสินได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มากกว่า 500 คน นับว่าเป็นโอกาสดี ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และแผนงานเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
 
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ครั้งที่ 23 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (General Assembly) ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน ที่สำคัญคือจะมีการหารือเพื่อระดมความคิดร่วมกันในการกำหนดเครื่องมือ วิธีการ รูปแบบ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อการออมในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ต้นทุนที่น้อยที่สุด ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
 
"การจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ธนาคารออมสินจะแสดงความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยธนาคารออมสินได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการทางการเงินรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา นับว่าเป็นความท้าทายในการเป็นผู้นำกลุ่มธนาคารออมสินของ AEC ในเวทีระดับโลกครั้งนี้” นายชาติชาย กล่าว
 
สถาบันธนาคารออมสินโลก ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อกลางในการประสานงานระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วโลก มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์ สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกำไร เมื่อปี พ.ศ. 2467 ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี ชื่อเดิมว่าสถาบันธนาคารออมสินนานาชาติ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2527 และ ปี 2541 และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทน ในคณะกรรมการบริหาร ของ WSBI ในวาระปี 2558 - 2561
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก