About AEC

5 ประเทศ CLMVT เห็นพ้องเสนอผลักดันการตั้ง CLMVT National Single Window

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

5 ประเทศ CLMVT เห็นพ้องเ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือกับประเทศสมาชิก CLMVT ว่า ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จะต้องประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค ยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกิดการเเข่งขันในตลาดโลกได้ โดยประเทศสมาชิกได้เสนอให้มีการทำข้อมูลร่วมกัน หรือ CLMVT Knowledge Tank ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการค้าและการลงทุน ร่วมถึงการผลักดันให้เกิด National Single Window ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้า ส่งออกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการนำเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างกัน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมได้เสนอให้มีการพัฒนาธุรกรรมด้านการเงินร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กฎระเบียบทางด้านการเงิน และหารเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ ส่วนด้านการลงทุน ระบุ ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีธุรกรรมทางการเงินสูงที่สุดในอาเซียน และจะเป็นแหล่งระดมเงินทุนสำคัญให้กับผู้ประกอบในอาเซียนประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การประชุม CLMVT Forum 2016 ครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นเวทีสำคัญเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเศรษฐกิจ 5 ประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก