About AEC

5 ประเทศสมาชิก CLMVT เห็นพ้องจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

5 ประเทศสมาชิก CLMVT เห็

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum 2016 ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชนจากประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมหารือนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมพร้อมสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ทั้ง 5 ประเทศเห็นตรงกันที่จะใช้ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวกรีนซีซั่น หรือการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมวิถีเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวชุมชนของ 5 ประเทศ
 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ภาคเอกชนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้ร่วมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งตลาดออนไลน์ และโซเซียลมีเดีย ขณะที่ประเทศไทยจะเน้นสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยรักษาสมดุลระหว่างรายได้พร้อม ๆ กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรอง และร่วมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก