About AEC

ก.พาณิชย์ กระตุ้นมูลค่าการค้าขายชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.พาณิชย์ กระตุ้นมูลค่าก
 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่า มีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดย 4 เดือนแรกปี 2559 ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา รวมกว่า 3 แสน 3 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3 และตั้งเป้ามูลค่าการค้าปีนี้อยู่ที่ 1 ล้าน 7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ตั้งไว้ 1 ล้าน 5 แสน ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมมูลค่าการค้าชายแดน ทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในด่านต่างๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ด่านบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี การให้ความรู้ ด้านการค้าต่างประเทศกับผู้ประกอบการ การจัดให้มีการพบปะระหว่างภาคธุรกิจไทยและภาคธุรกิจประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้การค้าชายแดน ถือเป็นกลไกสำคัญของธุรกิจไทย ที่จะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสส่งออกสูง เพราะประเทศเพื่อนบ้านยอมรับคุณภาพสินค้าไทย
 
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยังกล่าวถึงการปรับตัวของภาคเอกชนไทยสู่เศรษฐกิจการค้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้านว่า ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และรู้ถึงศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ คือ ความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภค และหันมามองการทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก