Economy and Investment

ก.พาณิชย์ มั่นใจการจัดงาน CLMVT ฟอรั่ม 2016 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.พาณิชย์ มั่นใจการจัดงา
 

กระทรวงพาณิชย์จัดงาน CLMVT ฟอรั่ม 2016 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับสูงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย ทั้งด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ที่มีความคล้ายคลึงกันมายาวนาน ส่วนจุดเด่นของการจัดงานเป็นการนำปัญหาที่เป็นอุปสรรคด้านการค้ามาหารือ โดยรัฐบาลเป็นผู้รับฟังช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจกลุ่มภูมิภาคเกิดการหมุนเวียนและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีภูมิคุ้มกันต่อเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนในขณะนี้
 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคได้พบปะสังสรรค์ สร้างเครือข่ายโดยเฉพาะการค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้เครือข่ายชุมชน CLMV ตามแนวชายแดนเกิดการพัฒนาจนสามารถยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญเมื่อกลุ่มประเทศ CLMV เกิดความเข้มแข็งจะช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการค้าการลงทุนกับกลุ่มนอกอาเซียน และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กลุ่ม CLMV มีบทบาทในเวทีการค้าโลกอีกด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก