About AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ผลักดันการกำจัดโรคตามแนวทางประชารัฐ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นวันนี้ (14 มิ.ย.) ณ โรงแรมแชงกรี–ล่า กรุงเทพฯ ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนประเทศกลุ่มอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการหลายเรื่อง อาทิ การพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออกโอกาสในการนำวัคซีนมาใช้ การทำหมันยุง การมีส่วนร่วมของชุมชน และการระดมความคิดกิจกรรมไข้เลือดออกอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการหารือความร่วมมือการป้องกันโรคไข้เลือดออกและสรุปข้อตกลงร่วม Bangkok call for action
 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปัจจุบันบางประเทศในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ เริ่มนำวัคซีนมาทดลองใช้ในกลุ่มเสี่ยง ส่วนประเทศไทย ร่วมทำการศึกษาวิจัยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่นกัน ความสำเร็จที่เกิดได้อย่างยั่งยืน คือความร่วมมือของชุมชนที่จะกำจัดยุงลายด้วยวิธีต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเขตร้อนชื้น
 
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม - 7 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 18,337 ราย เสียชีวิต 16 ราย มากสุดในพื้นที่ภาคกลาง รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นและอาจมากกว่า 166,000 ราย หากไม่มีการจัดการและการควบคุมโรคที่ดี โดยเฉพาะแหล่งเกิดยุงในบ้านเรือน ชุมชน วัด และโรงเรียน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนตามแนวทางประชารัฐ จึงจะยับยั้งการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก