About AEC

ไทย-กัมพูชา ร่วมมืออบรมสร้างทักษะแรงงาน ที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-กัมพูชา ร่วมมืออบรมส

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ ที่สถาบันโปลีเทคนิคแห่งชาติกัมพูชา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน โดยมีนายผ่อน สวิง ( สะ-วิง ) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย และนายไพฑูรย์ พราหมเกสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันมอบวุฒิบัตร เมื่อวันที่ (11 มิ.ย. 59)
 
นายผ่อน สวิง ( สะ-วิง ) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน จึงมอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน วิชาชีพในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในส่วนของจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา นั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมายาวนาน และได้มีกิจกรรมความร่วมมือกันมาเป็นลำดับ จนถึงการมีบันทึกการประชุมร่วม (Meeting Minute) ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมและขนส่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรมการฝึกอบรมใน 2 สาขาอาชีพ ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้มีการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้
 
ด้าน นายบรรจง เจติยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตราด กล่าว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สถาบันโปลีเทคนิคแห่งชาติกัมพูชา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ใน 2 สาขา คือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการประมง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 50 คน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก