About AEC

นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCEP – TNC ครั้งที่ 13

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าภาพจั
 

นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8–18 มิถุนายน 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์
 
นายรณรงค์ พิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 เปิดเผยว่า "การประชุมครั้งนี้จะเป็นช่วงสําคัญของการเจรจา โดยสมาชิกจะร่วมกันประเมินความคืบหน้าการเจรจาและความเป็นไปได้ในการสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้ตามที่ผู้นําทั้ง 16 ประเทศ ได้กําหนดไว้อีกทั้งจะมีการรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อที่รัฐมนตรี RCEP ทั้ง 16 ประเทศ จะหารือข้อสรุปร่วมกันก่อนการประชุมผู้นํา RCEP ในช่วงเดือนกันยายนต่อไป”
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทํางานและคณะทํางานย่อยทั้งหมด โดยจะมีการเจรจาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเงินโทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 30 โดยผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนมีความเห็นร่วมกันว่าอาเซียนควรจะต้องแสดงบทบาทนําเพื่อผลักดันให้สามารถสรุปผลการเจรจา RCEP ได้ภายในปี 2016 ตามที่ผู้นํากําหนดไว้โดยขอให้สมาชิกเร่งดําเนินการตามแนวทางการเจรจาให้สอดคล้องกับหลักการตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก