About AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 4

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม
 

กระทรวงการต่างประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม
 
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยหัวข้อหลักการประชุมครั้งนี้ คือ "โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ” และ "การบริหารจัดการน้ำ” โดยมีผู้บรรยาย ได้แก่ ผู้แทนจากภาครัฐ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรท้องถิ่นทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
อย่างไรก็ตาม การประชุม Green Mekong Forum ครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสิ่งแวดล้อม และประเด็นท้าทายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ญี่ปุ่น ที่ได้มีการรับรองในการประชุมผู้นำครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก