About AEC

ไทย - ญี่ปุ่น จัดสัมมนา “ASEAN – Japan Workshop in Thailand”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย - ญี่ปุ่น จัดสัมมนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค "ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development” เพื่อเป็นเวทีผนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมิติใหม่ของเวทีระดมความคิดนับแต่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะเป็นกลไกเสริมในการริเริ่ม หารือและสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ อันเป็นผลพวงจากการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการจัดสัมมนาระดับภูมิภาค 2 ครั้งที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในปี 2014 และ 2015 ตามลำดับ
 
การสัมมนาที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้นับเป็นการสัมมนาภายนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม SMEs และบริษัทระดับโลก (Global Company) ในการเข้าสู่ AEC และการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับความร่วมมือและการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น
 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้นำของโลกและผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ มาร่วมหารือโดยในปีนี้ได้เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยในปีนี้ได้รับเกียรติให้เป็นประธานของกลุ่ม G77 ซึ่งชูธงไปทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผสานนวัตกรรมและรวมพลังระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนผ่านโครงการ Food Innopolis, Thailand Startups เพื่อสร้างฐานและผสมผสานในการสร้าง Startup ของอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Talent Moblity ช่องทางขยายไปสู่ ASEAN Talent Mobility ด้านการพัฒนากำลังทรัพยากร รวมถึงโครงการคุณภาพ วทน. แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาไปสู่โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพระดับอาเซียน เพื่อให้อาเซียนพัฒนาไปร่วมกันและสร้างความเป็นหนึ่งในด้านเศรษฐกิจ การจัดสัมมนาดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคตของทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ทั้งภูมิภาคมีความเข้มแข็งและมั่นคงและประเทศไทยจะมีขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะก้าวผ่านประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางต่อไป
 
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ท่านโคจิ โอมิ ประธานและผู้ก่อตั้ง STS Forum of Japan เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้เนื่องด้วยในศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันในกลุ่มชาติอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SME อันจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เกิดการจ้างงาน
 
การสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา จากประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียนจะได้มาพบปะหารือ ต่อยอด และแลกเปลี่ยนมุมมองว่าด้วยคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อการพัฒนา อันจะเป็นการสร้างคุณูปการในระยะยาวต่อมวลมนุษยชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางและสถาปนาคุณค่าความสำคัญและพันธกิจต่ออนาคตอันยั่งยืนต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก