About AEC

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้

 

ที่จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยจัดประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้นำฝ่ายไทย และมีพันเอก ดร.เพ็งสวรรค์ ทิพวงศ์ไซ รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ หัวหน้ากองเลขาคณะชี้นำระดับชาติ ต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้นำฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยและสปป.ลาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ณ ทำเนียบรัฐบาล ประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการนำบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ แปลงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับดังกล่าว
 
โดยการประชุมทวิภาคีไทย-สปป.ลาว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในรายละเอียดของข้อตกลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการป้องกัน การปราบปราม การส่งและรับกลับ และด้านการคืนสู่สังคม โดยจะนำไปสู่ความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง ตลอดจนช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ อันเป็นเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก