Economy and Investment

ไทยเล็งโอกาสขยายธุรกิจสินค้าเกษตรในกัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเล็งโอกาสขยายธุรกิจสิ
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรในกัมพูชาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตภายในประเทศเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตตกต่ำ และปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งคาดการณ์ว่าจะมีการอพยพโยกย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 40 ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 
รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เร่งปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้กัมพูชามีความพร้อมด้านทรัพยากรแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ประกอบกับค่าแรงงานที่จูงใจ ผู้ประกอบการไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนขยายการลงทุนในกัมพูชาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สำหรับมิติด้านการส่งออก รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ทำให้ภาคเกษตรต้องการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานที่หายไป ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพดี และมีทำเลที่ตั้งติดกับกัมพูชาส่งผลให้มีความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าขนส่ง จึงน่าจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้ากลุ่มนี้ของไทยในกัมพูชาด้วย
 
นอกจากนี้ จากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ชาวกัมพูชามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคในตลาดระดับบนเริ่มให้ความสนใจซื้อหาสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้กัมพูชาต้องนำเข้าผักผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีมูลค่านำเข้าสูงถึงปีละกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก