About AEC

10 ประเทศเสนอโครงการเชื่อมวัฒนธรรมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

10 ประเทศเสนอโครงการเชื่
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน และเครือข่ายความร่วมมือวัฒนธรรมอาเซียน ว่าในการประชุมครั้งนี้จะเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนขึ้น ด้วยเงินประเดิมจากประเทศญี่ปุ่น ที่บริจาคตั้งกองทุนจำนวน 3.7 แสนเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดร่วมกัน คือ สามารถนำดอกผลจากเงินต้น ร้อยละ 80 มาจัดสรรให้กับโครงการและกิจกรรมเสนอของบประมาณที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน
 
สำหรับการประชุมแต่ละประเทศจะต้องนำโครงการต่าง ๆ พร้อมรายละเอียดของการจัดกิจกรรม สำหรับประเทศไทย ได้นำเสนอการจัดโครงการดนตรีเยาวชนอาเซียน โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีคลาสสิก และดนตรีพื้นบ้าน รวมถึงมีการจัดเวิร์กชอป การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีทุกแขนงโดยมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านดนตรีจากประเทศต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร ส่วนประเทศสปป.ลาว นำเสนอการจัดโครงการประชุมวรรณกรรมอาเซียน ส่วนประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนและกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทุกประเทศต่างมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนดูแลและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกสู่ประชาชนแต่ละประเทศต่อไปด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก