About AEC

เมียนมาร่วมผลักดันด่านพรมแดนสิงขร จ.ประจวบ เป็นด่านถาวร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เมียนมาร่วมผลักดันด่านพร
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 77 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภายหลังการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 240 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน หรือ ซีไอคิว รองรับการตรวจคน ตรวจพืช ตรวจสัตว์ที่ผ่านเข้า-ออก ด่านสิงขร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในการก่อสร้าง
 
ขณะเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้ มุขมนตรีภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดมะริด จะเดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และส่วนราชการ ภาคเอกชนของไทย ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรด้วยเพื่อให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเดินหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งโอกาสนี้คณะทั้งหมดจะลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่และสภาพการค้าที่บริเวณด่านสิงขรด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก