About AEC

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุ
 

นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 16 (16th Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings : 16th SOMTC) ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพันลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวคณะผู้แทนไทย
 
การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใน 10 สาขา ความร่วมมือหลักของ SOMTC ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัดในทะเล การลักลอบค้าอาวุธ การฟอกเงิน การก่อการร้าย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การลักลอบค้าสัตว์ป่าและการลักลอบค้าพันธุ์พืช ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการรายงานถึงความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ SOMTC
 
สำหรับประเด็นด้านการค้ามนุษย์นั้น ที่ประชุมได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้สัตตยาบันในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children : ACTIP) และรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons, Especially Women and Children : APA) รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ที่ทำร่วมกับความร่วมมืออาเซียนในสาขาอื่น ๆ
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังประชุมนอกรอบร่วมกับ 2 ประเทศ คือ
1) ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย โดยโครงการ the Australia Asia Program to Combat Trafficking in Persons ( AAPTIP) มีวาระที่นาย Mr.บรูซ เคลลี่ Team Leader ของโครงการ AAPTIP เข้าแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง และการลักลอบขนคนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
 
2) ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในประเด็นการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งในด้านการค้ามนุษย์ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญกับการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนตาม ACTIP และ APA
 
นอกจากนี้ SOMTC ยังได้หารือร่วมกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย รัสเซีย สหภาพยุโรป อินเดีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งการดำเนินตามแผนงานความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอาเซียนกับแต่ละประเทศคู่เจรจา
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก