About AEC

ผลการประชุม รมต.กลาโหมอาเซียนครั้งที่ 10 ณ กรุงเวียงจันทน์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลการประชุม รมต.กลาโหมอา
 

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2559 โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงเวียงจันทน์ ว่าที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคและระดับนานาชาติระหว่างกัน โดยสรุปว่าปัญหาที่เป็นภัยความมั่นคงของภูมิภาคที่เป็นยังคงเป็นข้อกังวลร่วมกัน ประกอบด้วย ปัญหาการก่อการร้าย ภัยคุกคามจากไซเบอร์ ปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทางทะเล ปัญหาการแพร่กระจายตัวของอาวุธสงคราม รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลถึงความมั่นคงทางด้านอาหารของภูมิภาคในอนาคต
 
ปัญหาภัยคุกคามที่สำคัญของภูมิภาคดังกล่าว มีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ซึ่งประเทศสมาชิกมีความจำเป็นต้องเตรียมการและเพิ่มพูนความร่วมมือกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยความเข้าใจและไว้เนื้อเชื่อใจกัน ร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ จำเป็นต้องยึดถือข้อตกลงและสนธิสัญญาที่มีอยู่ร่วมกัน รวมทั้งแนวปฏิบัติตามกรอบกฏหมายสากล โดยใช้แนวทางสันติวิธีและพยายามมิให้มีการแทรกแซงจากนอกภูมิภาคโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ของอาเซียนร่วมกัน
 
ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืนนั้น ไทยสนับสนุนแนวคิดการให้อาเซียนและประเทศในภูมิภาค ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความแน่นแฟ้น รวมทั้งยึดมั่นในหลักการอาเซียน บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เปิดเผย โปร่งใส การมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคและการสร้างดุลยภาพของอำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจ นอกจากนั้นไทยยังสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคในทุกมิติ
 
หลังจากนั้น ได้ร่วมกันลงนามรับรองปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 10 ว่าด้วย "การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อพลวัตประชาคมอาเซียน" โดยระบุความเห็นชอบเอกสาร 3 ฉบับ ที่กำหนดขอบเขต การปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน การปฏิบัติงานของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก