About AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง

 
การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG) เป็นมหกรรมการแข่งขันประจำปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council : ASSC) ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมา เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน 1) เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน 2) เพื่อเสริมสร้างโอกาสสำหรับนักกีฬาระดับโรงเรียนประเมินสมรรถนะทางกีฬาของตนในภูมิภาคอาเซียน 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับโรงเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่างประเทศสมาชิก
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก