About AEC

กล่าวถ้อยแถลงอาเซียน-รัสเซีย ไทยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กล่าวถ้อยแถลงอาเซียน-รัส
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ณ ศูนย์การประชุมโรงแรม Radisson Blu and Congress Center โดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม ว่าที่ผ่านมาไทยและรัสเซียได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างยาวนาน นายกรัฐมนตรียินดีที่จะสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโซชิ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้า มีความเข้าใจและเคารพในหลักการสำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งพร้อมที่จะเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันบนพื้นฐานของความมั่นคงและมั่งคั่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2559-2563
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า ไทยสนับสนุนให้รัสเซียมีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในทุกด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับอาเซียน ไทยอยากเห็นรัสเซียมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงและก้าวหน้า ในการนี้ไทยสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย สู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่รัสเซียมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้านการเมืองและความมั่นคง ไทยและอาเซียนให้ความสำคัญกับการป้องกันและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยย้ำว่าไทยสนับสนุนหลักขันติธรรม และแนวคิดสายกลาง เพื่อต่อต้านลัทธิสุดโต่ง ที่เป็นภัยคุกคามต่ออารยธรรม เช่นเดียวกับปัญหายาเสพติด ที่ไทยและอาเซียนให้ความสำคัญ โดยไทยสนับสนุนให้อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการเมืองและสังคม และการดำเนินการค้าและธุรกิจที่อาศัยผ่านอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ด้านเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการเชื่อมโยงเข้ากับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก และสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงทางคมนาคม เศรษฐกิจ และระหว่างประชาชน ไทยยินดีที่รัสเซียแสดงความสนใจต่อการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเชื่อมโยงของอาเซียน ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ไทยมีความยินดีในการสนับสนุนให้ปี 2559 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน-รัสเซีย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในด้านวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และด้านการศึกษา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระดับเยาวชน ผ่านทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และเครือข่ายสถาบันยุทธศาสตร์และการศึกษานานานาชาติอาเซียน พร้อมเสนอให้ร่วมกันศึกษาแนวโน้มสำคัญของโลกและภูมิภาคใน 20 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของทั้งอาเซียนและรัสเซีย ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียในทุกด้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก