About AEC

ก.ยุติธรรม เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการในกรอบอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.ยุติธรรม เสริมสร้างควา

พลโท ชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกรมบังคับคดี เข้าพบ Mr. Kannan Ramesh ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ และ Mr. Aedit Abdullah เพื่อหารือในเรื่องกรอบความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ และความร่วมมือในกรอบอาเซียนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งเรียนเชิญ Mr. Kannan Ramesh เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระหว่างประเทศเรื่องกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ อาเซียน +3 ที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2559
 
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งเน้นให้กรมบังคับคดีเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก รวมถึงการยกร่างกฎหมายล้มละลายที่กรมบังคับคดีได้พิจารณาประเด็นกฎหมายแม่แบบของ UNCITRAL เรื่องการล้มละลายข้ามชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ SME ซึ่งกรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย การฟื้นฟูธุรกิจ SME ขึ้นเป็นครั้งแรก
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก