About AEC

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 20 จังหวัดภาคอีสาน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (S
 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเบื้องต้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ บ่มเพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะ หรือผู้ประกอบการที่เข้ามารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกอบด้วยหลักสูตรระดับเบื้องต้น จำนวน 3,000 ราย หลักสูตรระดับแผนธุรกิจ จำนวน 1,500 ราย และหลักสูตรระดับผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 900 ราย ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจากบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษา ใกล้จบการศึกษา วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ หรือว่างงาน และผู้ที่ดำเนินธุรกิจแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยยังไม่เข้าสู่ระบบภาษี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก